TEKORTZ_BELEVINGSGROEN_WATER_PLEIN_BOUWBLOK Stadsontwikkeling/Ruimte Laag met tekortzone van belevingsgroen, water en pleinen op bouwblokniveau (150m en 2 min. wandelen).De tekortzone is het woongebied dat het omgekeerde weergeeft van de bepaalde bereikzone.Met belevingsgroen, water en -pleinen bedoelen we:- publiek toegankelijk gebruiksgroen zonder oppervlaktebeperking: parken, pocketparken, hanggroen, fortgroen, hondenloopzone, stadsbos, speelbos, begraafplaats, groene speelterreinen, publiek toegankelijk gebouwgroen- agrarisch of landbouwgroen, tenzij volledig ontoegankelijk- natuurlijk groen, tenzij volledig ontoegankelijk: bijvoorbeeld Hobokense Polder, Wolvenberg- water: bijvoorbeeld Galgenweel, Burchtse Weel, Dokken, Schelde- publiek toegankelijke verharde ruimten zonder oppervlaktebeperking: pleinen, groene pleinen, kleine straathoekpleintjes, sportterreinen (NIET: wegen, voetpaden en fietspaden)Deze datalaag wordt jaarlijks in januari geactualiseerd, op voorwaarde dat de voorziening door de bevoegde sector/dienst jaarlijks wordt beheerd en geüpdate.In aanvulling op de ruimtelijke spreiding van voorzieningen op buurt, wijk- en stadsdeelniveau, willen we met dit fijnmazig bouwblokniveau, de aandacht vestigen op het belang van de directe nabijheid ( 2 min. wandelen) van groen, plein of natuur, dit in functie van klimaat en tegen hittestress. Ook wordt hier rekening gehouden met belangrijke barrières (water, ring, snelweg, het spoor,…) en veilige oversteekplaatsen voor zwakke weggebruikers (tunnels, bruggen, zebrapaden met verkeerslichten.  Creatiedatum: 2018-01-01T00:00:00  Publicatiedatum: 2018-01-01T00:00:00  Revisiedatum: 2020-01-01T00:00:00  Update frequentie: jaarlijks  Beheer: Virge Smets  Contact: virge.smets@antwerpen.be

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Bijsluiter http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/fb000065510e441084ca9aca1b016459_962
Laatst gewijzigd juli 4, 2020, 21:45 (CEST)
Gecreëerd februari 4, 2020, 19:48 (CET)
Contactpunt opendatabeheer
Datum publicatie 2020-01-27
Laatst gewijzigd (originele) 2020-07-03
Thema geospatial

Activiteitenstroom