Organisaties

Geopunt

Dataset extent

© OpenStreetMap bijdragers; Tiles courtesy of GEO-6

Overzicht van de gebieden, gelegen in Vlaanderen, waarbinnen een beheerovereenkomst voor akkervogels (grauwe gors, geelgors, veldleeuwerik, patrijs, gele kwikstaart, ringmus en kievit) kan gesloten worden, zoals bepaald bij Ministerieel Besluit.Akkervogels zoals veldleeuwerik en patrijs gaan in Vlaanderen, net als in de rest van West-Europa, zeer sterk achteruit. Dat heeft te maken met veranderingen in het landbouwlandschap waardoor ze onvoldoende voedsel, broed- en schuilplaatsen vinden.In de beheergebieden soortenbescherming hebben maatregelen voor akkervogels de grootste meerwaarde aangezien er nog voldoende grote akkervogelpopulaties voorkomen. Door het voedselaanbod te verhogen en in extra nest- en schuilgelegenheid te voorzien, stijgen de overlevingskansen van de akkervogels. Het is belangrijk dat de maatregelen voldoende gespreid worden over het gebied.Ze worden opgedeeld in kerngebieden en zoekzones. Kerngebieden zijn gebieden met een actuele hoge aanwezigheid van akkervogels. Zoekzones zijn gebieden met een hoge potentie op de aanwezigheid van akkervogels. Binnen de kerngebieden wordt op basis van de populatiedichtheid aan akkervogels onderscheid gemaakt tussen prioritaire kerngebieden met de hoogste dichtheden, de 15.000 ha beste gebieden en de 25.000 ha beste gebieden, In de kerngebieden kan elke individuele landbouwer een beheerovereenkomst sluiten. In de resterende oppervlakte van het beheergebied, de zoekzones, kan dit alleen in het kader van een akkervogelproject.In de beheergebieden voor akkervogels kunnen beheerovereenkomsten voor de aanleg en onderhoud van een ‘gemengde grasstrook plus’ gesloten worden en overeenkomsten voor de teelt van een zaadleverend voedselgewas zoals tarwe of boekweit. Een ‘gemengde grasstrook plus’ is een kruidenrijke grasstrook die insecten aantrekt die als zomervoedsel dienen voor de akkervogels en hun jongen. Daarnaast biedt de grasstrook nestgelegenheid en het jaar rond schuilmogelijkheid. Door zaadleverend voedselgewas te laten staan tot in het voorjaar kunnen de akkervogels zich tijdens de winter voeden met granen. Bovendien zorgt het voedselgewas voor dekking op een moment dat veel akkers er kaal bij liggen. De landbouwer ontvangt ter compensatie vijf jaar lang een jaarlijkse vergoeding.Beheergebieden voor akkervogels maken deel uit van de beheergebieden voor soortenbescherming. De beheergebieden voor de beheerdoelstelling soortenbescherming worden afgebakend op voorstel van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) op basis van de recentst beschikbare monitoringsdata.

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Versie Toestand 11/08/2017
Laatst gewijzigd juni 2, 2019, 11:36 (CEST)
Gecreëerd december 13, 2018, 00:27 (CET)
Contactpunt Vlaamse Landmaatschappij
Uitgever Vlaamse Landmaatschappij
Datum publicatie 2018-06-26
Taal dut
Laatst gewijzigd (originele) 2017-08-11
Dekking in tijd - Vanaf 2014-01-01
Dekking in tijd - Tot 2020-12-31

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit