IMPULS_EURO_DOELSTELLING2 Stadsontwikkeling/Ruimte Samenvatting:Doelstelling 2 is een structuurfonds-initiatief van de Europese Gemeenschap met als doel de economische ontwikkeling en heropleving van achtergestelde regio's en stadsdelen te bevorderen. Het doelstelling 2 programma liepvan 2000 tot 2006 en werdgefinancierd vanuit het 'Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)'. Net als doelstelling 1 is doelstelling 2 een "regionale" doelstelling omdat het toepassingsgebied ervan beperkt blijft tot bepaalde zones die worden begrensd aan de hand van nauwkeurige statistische en sociaal-economische criteria. Het gaat om gebieden die met structurele problemen te kampen hebben en daarom is de communautaire steunverlening in het kader van deze doelstelling op hun sociaal-economische omschakeling gericht. De zones die in aanmerking moeten worden genomen zijn bepaald op basis van: <ol type = A> een bevolkingsplafond specifieke criteria per gebiedstype. Zo is een volledige lijst van de in aanmerking komende regio's opgesteld. Bron: http://europa.eu.int Doel:Visualisatie en afbakening van het Doelstelling 2 gebied voor de stad Antwerpen. Aanmaak:Het subsidieprogramma voor de stad Antwerpen van Doelstelling 2 is territoriaal of regionaal : het heeft enkel betrekking op Antwerpen Noord-Oost, bestaande uit de omgeving van het spoorwegemplacement, de Noordelijke wijken Dam-Schijnpoort met uitlopers naar Oud-Borgerhout, de Kanaalzone in Merksem, Luchtbal en Deurne. Binnen dit gebiedgerichte kader werden er drie inhoudelijke maatregelen gedefinieerd: duurzame economie, duurzame werkgelegenheid, stedelijke ontwikkeling. Tevens werd er bij collegebesluit van 7 november 2001 een keuze gemaakt voor vier investeringszones: de zone van het spoorwegemplacement, de zone Dam-Schijnpoort, de Stationsomgeving en de kanaalzone-luchtbal.  Creatiedatum: 2001-06-14T00:00:00  Update frequentie: niet gepland  Beheer: Heidi Vandenbroecke  Contact: heidi.vandenbroecke@stad.antwerpen.be

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Bijsluiter http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/ff475852233b4365b975db13de299cf5_185
Laatst gewijzigd september 4, 2019, 20:00 (CEST)
Gecreëerd mei 15, 2018, 16:46 (CEST)
Contactpunt opendatabeheer
Datum publicatie 2018-12-06
Laatst gewijzigd (originele) 2019-08-05
Thema geospatial

Activiteitenstroom