IMPULS_EURO_URBAN2 Stadsontwikkeling/Ruime Samenvatting:Urban 2 is de opvolger van Urban 1 en is een specifiek stedelijk structuurfonds-initiatief van de Europese Gemeenschap opgestart in het kader van de duurzame stedelijke ontwikkeling van probleembuurten binnen de Europese Unie. Het project liepvan 2000 tot 2006 en werd gefinancierd vanuit het 'Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)'. Algemeen richt Urban 2 zich enerzijds op de promotie van de ontwikkeling en toepassing van vernieuwende ontwikkelingsmodellen voor de sociale en economische regeneratie van probleembuurten. Concreter is vanuit Urban 2 co-financiering mogelijk voor projecten die: de leefomstandigheden verbeteren (bouwblokrenovatie, groencreatie, ...); jobs creëren op de terreinen milieu, cultuur en/of publieke dienstverlening; voorzien in de integratie van achtergestelde groepen via opleiding en training; milieuvriendelijk openbaar vervoersystemen wensen te ontwikkelen; efficiënte energiebeheerssystemen ontwikkelen en gebruik maken van hernieuwbare energie; informatie-technologieën gebruiken. Urban 2 is in dit verband een regionaal afgebakend programma. Anderijds heeft het initiatief ook de bedoeling om informatie- en ervaringsuitwisseling met betrekking tot deze materie binnen de Europese Unie te versterken. Bron: http://europa.eu.int, AG Vespa. Doel:Visualisatie en afbakening van het Urban 2 gebied voor de stad Antwerpen. Aanmaak:Het subsidieprogramma voor de stad Antwerpen van URBAN II heeft enkel een gebiedsgericht luik: het heeft enkel betrekking op het district Hoboken, het Kiel en de Scheldeboord. Binnen dit gebiedgerichte kader werden er drie inhoudelijke maatregelen gedefinieerd: economie en werkgelegenheid, milieu, mobiliteit.Tevens werd er bij collegebesluit van 8 februari 2002 een keuze gemaakt voor twee investeringszones: zone petroleum installaties Zuid en omgeving;zone Sint-Bernardsesteenweg - Abdijstraat - Tir.  Creatiedatum: 2001-11-15T00:00:00  Update frequentie: niet gepland  Beheer: Heidi Vandenbroecke  Contact: heidi.vandenbroecke@stad.antwerpen.be

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Bijsluiter http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/44c2e0e5b52349768269900fa0114a33_187
Laatst gewijzigd september 4, 2019, 20:01 (CEST)
Gecreëerd mei 15, 2018, 16:46 (CEST)
Contactpunt opendatabeheer
Datum publicatie 2018-12-06
Laatst gewijzigd (originele) 2019-08-05
Thema geospatial

Activiteitenstroom