Stadsontwikkeling/Ruimte Laag met publiek groen en water (zonder pleinen, gebouwen en privégroen), ingedeeld volgens toegankelijkheid(toegankelijk, onder voorwaarden toegankelijk en ontoegankelijk) en hoofdindeling(agrarisch groen, natuurlijk groen, gebruiksgroen, structuurgroen, wachtgroen en water). (zie ook geodata-portaal, open geodata-portaal, becijferd in stad in cijfers).Deze datalaag wordt jaarlijks in januari geactualiseerd, op voorwaarde dat de voorziening door de bevoegde sector/dienst jaarlijks wordt beheerd en geüpdate.Agrarisch of landbouwgroen:groene ruimten met agrarische functie. Dit kan landbouw, weiland en landbouwwegen zijn.- onder voorwaarden toegankelijk: recreatief medegebruik (=belevingsgroen). Recreatief medegebruik wil zeggen dat deze ruimte beleefd, ervaren kan worden, via toegankelijke paden in of langsheen het gebied. Op deze toegankelijke paden zijn enkel passieve vormen van recreatie toegestaan (wandelen, rusten, zitten).- ontoegankelijk: kan niet betreden worden (bijv. omheind, verbodsbord).Natuurlijk groen: groene ruimten met een natuurfunctie zoals speciale beschermingszones (Vlaams Ecologisch Netwerk-VEN, Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn) en natuurgebieden die in beheer zijn van Natuurpunt of ANB.- onder voorwaarden toegankelijk: recreatief medegebruik. bijvoorbeeld Hobokense Polder, Wolvenberg (=belevingsgroen). Recreatief medegebruik wil zeggen dat deze ruimte beleefd, ervaren kan worden, via toegankelijke paden in of langsheen het gebied. Op deze toegankelijke paden zijn enkel passieve vormen van recreatie toegestaan. (wandelen, rusten, zitten).- ontoegankelijk: kan niet betreden worden (bijv. omheind, verbodsbord), bijvoorbeeld Fort 7 in Wilrijk en Kuifeend in de haven.Gebruiksgroen: groen ingericht voor gebruik: oa parken, gebouwgroen, hanggroen, fortgroen, begraafplaatsen (zonder pleinen) en tot slot specifieke terreinen zoals bijv. sportterreinen, speelterreinen, volkstuinen en hondenloopzones.- toegankelijk: alle publiek toegankelijk gebruiksgroen zonder oppervlaktebeperking: parken, pocketparkjes, hanggroen, fortgroen, hondenloopzone, stadsbos, speelbos, begraafplaats, groene speelterreinen, publiek toegankelijk gebouwgroen.- onder voorwaarden toegankelijk: dit is een inperking van publiek gebruik: enkel toegankelijk op bepaalde tijdstippen of voor bepaalde groepen (o.a. leden zoals bij sportclubs,…), bijvoorbeeld de Zoo, woonwagenterrein, sportterreinen.Structuurgroen: groene ruimten met bufferfunctie (visuele buffer, geluidsbuffer of buffer naar luchtkwaliteit) langs grote infrastructuren, van autosnelwegen tot spoorwegen, of bedrijfsgebouwen.Wachtgroen: gronden wachtend op invulling (projectontwikkeling, bedrijventerrein, grote privédomeinen,… ). Ook de gronden gelegen in de haven die gereserveerd zijn voor havenontwikkeling behoren tot deze indeling.Water: waterpartijen die niet deel uitmaken van andere categorieën, m.n. dokken, bevaarbare rivier, water dat meer dan 30% uitmaakt van gebruiksgroen, rwzi-bekken.- onder voorwaarden toegankelijk: recreatief medegebruik. bijvoorbeeld Galgenweel, Burchtse Weel, Dokken, Schelde (=belevingsgroen).- ontoegankelijk: dokken in de haven, Albertkanaal, Lobroekdok.  Creatiedatum: 2019-09-23T00:00:00  Publicatiedatum: 2019-09-23T00:00:00  Revisiedatum: 2020-01-01T00:00:00  Update frequentie: jaarlijks  Beheer: Virge Smets  Contact: virge.smets@antwerpen.be

Lees meer

Extra Informatie

Contactpunt https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/open-data/over-opendata/contacteer-open-data
Uitgever https://antwerpen.be
Bijsluiter https://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/db7435ed734a46f3ac153bb105079f5a_911
Taal http://lexvo.org/id/iso639-3/nld
Publicatiedatum 2019-09-27T08:18:25
Laatst gewijzigd 2021-01-22T16:09:36

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit