31 datasets gevonden

Trefwoorden:
 • Vlaamse Open data
 • Vlaams Gewest
 • Herbruikbaar
 • ondergrond
Filter Resultaten
 • Informele hydrogeologische stratigrafie

  geopunt

  Een informele hydrogeologische stratigrafie van een boring geeft, op basis van de (gecodeerde) lithologie, een indeling weer naar de al dan niet watervoerende eigenschappen van...

 • Geologische dwarsprofielen

  geopunt

  In 2003 werd op vraag van het toenmalige Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, aan de Afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie (ANRE) - het huidige ALBON, Afdeling Land en...

 • Quartaire stratigrafie

  geopunt

  De quartaire afzettingen in Vlaanderen, de jongste afzettingen, zijn lateraal en verticaal heterogeen en varieren erg in dikte. De afzettingen zijn vooral onder continentale...

 • Grondwaterlichamen

  geopunt

  Om het grondwater te kunnen beheren is de Vlaamse ondergrond opgedeeld in verschillende driedimensionale eenheden: de grondwaterlichamen. Binnen deze grondwaterlichamen worden...

 • HCOV_0210, Voorkomensgebied afzettingen ten noorden van Feldbiss-Breukzone

  geopunt

  Vlaanderen is opgebouwd uit een afwisseling van watervoerende lagen (zand, grind, krijt, vast gesteente, ...) en regionaal voorkomende niet-watervoerende lagen (bijvoorbeeld...

 • Hydrogeologische stratigrafie

  geopunt

  De hydrostratigrafie geeft, op basis van de (gecodeerde) lithologie, een indeling weer naar de al dan niet watervoerende eigenschappen van een bepaald beschreven...

 • Grondmonsters

  geopunt

  Grondmonsters in DOV zijn monsters die gekoppeld zijn aan een boring. Deze grondmonsters zijn gekenmerkt door een diepte ten opzichte van het maaiveld en door de manier van...

 • Boorgatmetingen

  geopunt

  Deze kaart geeft weer voor welke boringen er boorgatmetingen uitgevoerd en beschikbaar zijn. Deze boorgatmetingen worden in pdf-formaat bij de boring aangeleverd. Indien de...

 • HCOV_0250, Voorkomensgebied Mioceen Aquifersysteem

  geopunt

  Vlaanderen is opgebouwd uit een afwisseling van watervoerende lagen (zand, grind, krijt, vast gesteente, ...) en regionaal voorkomende niet-watervoerende lagen (bijvoorbeeld...

 • Verziltingskaart 2014 - oostelijk kustgebied (m-mv)

  geopunt

  De kaart geeft de diepte weer van het 6 Ωm grensvlak in meter ten opzichte van het maaiveld. Dit grensvlak kan beschouwd worden als het grensvlak tussen zoet en zout grondwater....

 • Andere erosiegerelateerde gronden

  geopunt

  Deze metadataset omvat de metadata van de sinds 2013 jaarlijks aangemaakte datasets met betrekking tot de andere erosiegerelateerde gronden. Bepaalde percelen met een lage...

 • Datapunten verziltingskaart 2014 - oostelijk kustgebied

  geopunt

  Het betreft de datapunten van het elektromagnetisch onderzoek vanuit de lucht uitgevoerd in april 2014 waarbij de weerstand van de ondergrond werd bepaald. De datapunten geven...

 • Interpretaties

  geopunt

  De beschrijvingen en interpretaties van de ondergrond omvatten de lithologische beschrijvingen, formele stratigrafie, informele stratigrafie, quartaire stratigrafie, gecodeerde...

 • Afstromingskaart

  geopunt

  De afstromingskaart toont de lijnen in het landschap waar het water na een regenbui potentieel geconcentreerd afstroomt, rekening houdend met de topografie en de aanwezige...

 • Lithologische beschrijvingen

  geopunt

  Wanneer een boring wordt uitgevoerd wordt er een beschrijving gemaakt van het materiaal dat men aangeboord heeft. Men beschrijft de textuur, het soort materiaal, de kleur,...

 • Gecodeerde lithologie

  geopunt

  Een gecodeerde lithologie van een boring is een geologische codering van een lithologische beschrijving op basis van een vaste DOV-standaard per diepte-interval. U vindt een...

 • G3Dv2 indexkaart voorkomensgrenzen

  geopunt

  Deze kaartlaag geeft de voorkomensgrenzen weer van de verschillende geologische eenheden van het Geologisch 3D Model van Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest...

 • Formele stratigrafie

  geopunt

  Een formele stratigrafie van een boring of een sondering is een lithostratigrafische interpretatie van een (gecodeerde) lithologische beschrijving op basis van een welbepaalde...

 • Geotechnische coderingen

  geopunt

  Een geotechnische codering van een boring is een codering opgesteld vanuit geotechnisch oogpunt, rekening houdend met informatie uit de lithologie, laboproeven en bijhorende...

 • Profielen kartering

  geopunt

  Voorstelling van de profiellijnen, horende bij de Quartair en Tertiair kartering op schaal 1/50.000 en van de Krijtfaciëskartering op schaal van Vlaanderen. Voor het Quartair en...

U kunt ook het register raadplegen met behulp van de API (see API documentatie).